nieuwsbrief februari 2019

Februari 2019 afd. Oosterhout NB

Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019

Alweer een PCOB-jaar voorbij en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is weer in zicht. We beginnen met herdenking van de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Er wordt een kaars aangestoken en we noemen de namen van de overledenen waarna we een minuut stilte houden. Zo zijn ze in gedachten weer even bij ons.

Hierna gaan we verder met de agenda. We hebben tijdens deze middag ook een bestuursverkiezing ingepland maar aangezien er geen kandidaten aangemeld zijn, zal dit agendapunt helaas snel afgewerkt kunnen worden. Bestuursleden kunnen volgens de statuten maximaal drie maal drie jaar zitting hebben waarna ze hun plaats af kunnen staan aan een opvolger. Met gemengde gevoelens zal ik afscheid nemen wetende dat er op dit moment van schrijven nog geen aanmeldingen binnengekomen zijn. We zoeken geen nieuwe voorzitter maar een bestuurslid. De voorzitter wordt namelijk uit het bestuur voorgedragen en in een Algemene Ledenvergadering gekozen. (zie blz. 5).

Ik heb me negen jaar met hart en ziel ingezet voor de PCOB en er zal zeker een gat vallen voor mij. Er ging, zoals bij elke vrijwilligersfunctie, veel vrije tijd in zitten maar het houd je zinvol bezig! Ik deed het natuurlijk niet alleen want ik werd bijgestaan door zes bestuursleden en circa 40 vrijwilligers. Ik wil mijn mede-bestuursleden, de vrijwilligers en alle PCOB-leden heel graag hartelijk bedanken voor hun steun en support. Ongetwijfeld wordt de vrijgekomen tijd weer snel opgevuld met andere bezigheden. De tweede donderdag van de maand blijft bezet want dan hoop ik steeds aanwezig te zijn op de ontmoetingsmiddag. Dit was dus tevens mijn laatste voorblad, er komt vast en zeker weer iets anders, iets nieuws voor in de plaats. Tot ziens,

    Erna Tekke-Hokke, voorzitter 

2

Programma Algemene Ledenvergadering 14 februari 2019 13.45 uur Ontvangst PCOB-leden 14.00 uur Begroeting Agenda Algemene Leden Vergadering PCOB Afdeling Oosterhout, 14 februari 2018. 1. Opening door de voorzitter Erna Tekke. 2. C-moment en herdenken overleden leden. 3. Notulen ALV 8 februari 2018 door Mich van Wasbeek. 4. Financieel verslag over 2018 en begroting 2019 door Jacob van Nes. 5. Verslag kascommissie door de heer P. Schenk en de heer A. van Dijk. Aanstellen nieuw kascommissie lid. 6. Jaarverslag van het bestuur (zie Nieuwsbrief februari 2019) 7. Verkiezing bestuur, geen kandidaat aangemeld. 8. Mededelingen en rondvraag. 9. Sluiting van de vergadering circa 15.00 uur Daarna om circa 15.15 uur een voordracht van de heer Marinus van den Berg.

Jaarverslag over 2018 van de PCOB afdeling Oosterhout ● Het bestuur bestond in 2018 vanaf de maand april weer uit 7 personen. Daarnaast wordt het geassisteerd door zo’n 40 vrijwilligers, die de activiteiten organiseren en begeleiden. Iedere maand worden de jarigen gebeld door één van de bestuursleden. Het bestuur heeft ook in 2018 iedere maand vergaderd bij één van de bestuursleden thuis. De bestuursleden hebben de taken onderling verdeeld. Erna Tekke leidt als voorzitter de ontmoetingsmiddagen, zo nodig wordt zij vervangen door Matty Dekker. Diverse bestuursleden hebben regionale vergaderingen van KBO-PCOB bezocht. Eén van de organisaties waarin onze afdeling participeert, is het OPF (ouderenplatform) in Oosterhout. Het platform is een samenwerkingsverband van vijf ouderenbonden in onze woonplaats, samen zo’n 2500 leden. De bonden zijn zelfstandige organisaties met belangenbehartiging en activiteiten. Het OPF overlegt en voert o.a. gesprekken met wethouders en directies van instellingen op het gebied van wonen en zorg. Het OPF heeft sinds kort een nieuwe voorzitter, Mr. C.J. Driesse.
3

Onze vertegenwoordiger in het OPF is nu Jaap Harkema. Hij is Erna Tekke opgevolgd en namens de PCOB denkt en praat hij mee. ● Financiën: Jacob van Nes is onze penningmeester bijgestaan door Ad Schiedon. Zij zorgen voor een transparante boekhouding. Tijdens de ontmoetingsmiddag halen ze het geld op om de kosten ervan te dekken. Andere activiteiten worden geacht zichzelf te bedruipen. Jacob houdt tevens de ledenadministratie bij. Het ledental op 1 januari 2019 is 262. Dit aantal was op 1-1-2018 272 leden. ● Ad Schiedon heeft in 2018 zitting gehad in Vitaal Brabant en het Verenigde Bonden Overleg Brabant. Beide organisaties hebben opgehouden te bestaan. Verder assisteert hij Jacob van Nes met de financiën. ● Matty Dekker en Elsbeth Harmsen organiseren samen de ontmoetingsmiddagen, ook regelen zij de “juni-activiteit”. Ditie Spleet heeft tot februari als secretaris de agenda en verslagen van de bestuursvergadering verzorgd. Zij is in februari afgetreden. Haar taak is in april overgenomen door Mich van Wasbeek. Elsbeth Harmsen onderhoudt tevens de contacten met de coördinatoren van de activiteiten van onze afdeling. ● Nieuwsbrief: deze verschijnt 10 maal per jaar en wordt samen met het KBO-PCOB magazine verspreid aan het einde/begin van de maand door 14 vrijwilligers. De bezorging wordt gecoördineerd door Jan Blommers en zo nodig vervangen door Jacob van Nes. Het samenstellen van de nieuwsbrief gebeurt door Erna Tekke (kopij aanlevering) en Mich van Wasbeek (opmaak en drukken). ● De ontmoetingsmiddagen worden in de Beuk gehouden op de tweede donderdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus. Het bezoekers aantal op deze middagen ligt tussen de 60 en 90 deelnemers. In juni zijn 34 leden uit eten gegaan bij Proeflokaal Bregje. De kerstmiddag mocht zich verheugen in 106 bezoekende leden. In december hebben 36 leden weer genoten van het Doelenconcert met aansluitend een diner bij Brasserie Woods. Niet onvermeld mag blijven dat Peter Spleet iedere middag de geluidstechniek verzorgd en dat de bezoekers met thee, koffie en koek worden verwend door onze koffiedames. ● Activiteiten: Nordic-walking; iedere vrijdagmiddag start onder leiding van Josina Blommers een groep enthousiaste wandelaars voor een tocht over de Vrachelse heide. De wat mindere wandelaars kiezen een alternatieve route. Na afloop wordt er koffie gedronken bij Brasserie Woods waar zich nog diverse leden bij aansluiten. Enkele malen per jaar wordt daar
4

ook samen gedineerd. Deze zomer bestond de club 12½ jaar! Er zijn dit jaar twee deelnemers overleden en twee voor wie het te zwaar wordt zijn gestopt met wandelen. Als Josina verhinderd is leidt Henk de Wind de groep. Sjoelen en rummikup; op de dinsdagmiddag is een groep actief met sjoelen en de andere met het spelen van rummikup. Aren Koppenaal regelt deze activiteit. Klaverjassen: De klaverjassers komen op vrijdagavond bij elkaar op locatie Houtduifstraat. Gemiddeld zijn zij met 25 leden. Aan het eind van seizoen wordt de winnaar gehuldigd. Vanaf mei tot begin september houden zij vakantie. Ally Bakker coördineert deze avonden. Leeskringen: Leeskring 1 komt bij elkaar bij Janie Zwemstra thuis, leeskring 2 doet dit in de Beuk. Gemiddeld zijn zij met 9 lezers. De kosten worden door de leden samen gedragen. Fietsen: Onder leiding van Josina en Jan Blommers wordt er op woensdagmiddag gefietst. Gemiddeld wordt op zo’n tochtje 30 kilometer afgelegd. De groep bestaat uit 23 leden. Bij slecht of heel warm weer is Groenrijk (11 maal) een aantrekkelijk alternatief. Ewoud den Dikken zorgt voor de financiële afhandeling. De grens voor windsterkte is windkracht 5 en als maximale temperatuur houden ze 30 graden aan. Ook wordt deelgenomen aan de Oosterhoutse Fietsdriedaagse. De fietsvakantie was dit jaar in Asperen, daar deden 18 leden aan mee. Een gezellig intermezzo was een bezoek aan de familie (Henco) de Bruin. Een aantal leden verplaatsten zich met de auto naar de diverse rustplaatsen. In de rest van het jaar werden nog diverse “fietsdagen” georganiseerd (10 ritten). Als Josina en Jan verhinderd zijn wordt de groep geleid door Eke Vleer of Ria van Gils. De eetclub: Eenmaal per maand organiseert Josina een etentje. Zij lunchten/dineerden o.a. bij De Rooi Pannen, Raffy, Ons, Seterse Hoeve, Kleine Abtshoeve en Brasserie Woods. Het aantal deelnemers wisselt naar de mogelijkheden van het restaurant. Jeu de boules: kent een enthousiast aantal deelnemers. De groep telt 17 leden die ook regelmatig de strijd met elkaar aangaan. Strijd tussen aanhalingstekens want een mooie worp kan iedereen waarderen. Ook met slecht weer komen zij om een kopje koffie met elkaar te drinken in de huiskamer van Oudenhove. En uiteraard worden er ook lunches georganiseerd (Oosterhouters hè). Op 2 november bezochten zij, met 10 personen, het 5-jarig bestaan van de huiskamer van Oudenhove.
5

Biljarten: elke woensdagavond stoten zij de ballen over het groene laken. Het is een kleine maar selecte groep. Wim Boekholt regelde dit gebeuren. Crea club: deze club doet dikwijls van zich spreken. Want zij ondersteunen de herfstmarkt en kerstfair van de PGO met de verkoop van hun creaties. Zij hebben ook veel tijd gestoken in het project “De grootste gehaakte deken” waarvoor zij 59! dekens in elkaar knutselden. En de bezoekers van de PCOB kerstmiddag werden verrast met een leuke (kerstboom)hanger. Josina en Jenny Visser coördineren deze activiteiten. Lief en Leed groep: de dames van de Lief en Leed groep hebben een druk jaar achter de rug. Er zijn veel bezoekjes gebracht aan leden. Met een leuke maar ook veel met een verdrietige reden. Deze bezoeken worden door de leden erg gewaardeerd. Greet van Wasbeek coördineert het een en ander.

Het bestuur kijkt terug op een jaar met veel activiteiten. Daarin blinkt onze vereniging in vergelijking met andere afdelingen echt uit. Ons doel: mensen in beweging brengen en de ontmoeting van leden te bevorderen is, naar onze mening, in dit afgelopen jaar geslaagd. Dank aan allen die zich daar voor ingezet hebben! Wij hopen dat we dit met zijn allen ook in 2019 kunnen continueren.

Januari 2019. Namens het bestuur Mich van Wasbeek, secretaris

Kopij voor de Nieuwsbrief van maart inleveren vóór 15 februari bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Vacature bestuurslid per februari 2019 Het bestuur bestaat uit zeven leden en zodra er een bestuurslid vertrekt zoeken we naar aanvulling om steeds op volle sterkte te kunnen draaien Het bestuur moet de kar trekken en dat kunnen ze niet alleen. Er zijn gelukkig veel vrijwilligers die op allerlei fronten ingezet kunnen worden maar er moet ook een vast bestuur zijn. Er zijn afdelingen bekend waar de PCOB is opgeheven door gebrek aan bestuursleden. In februari zijn er weer bestuursverkiezingen en graag zouden we informatie geven aan belangstellenden. In februari 2019 en de daarop volgende jaren hebben enkele bestuursleden hun zittingstermijn bereikt en
6

zoals u weet: “regeren is vooruitzien”. Daarom zoeken we nu vanaf februari 2019 – wegens aftreden van Erna Tekke – een nieuw bestuurslid. De voorzitter wordt voorgedragen door het bestuur en in een Algemene Ledenvergadering door middel van stemming gekozen. We vergaderen één keer per maand op de maandagavond voorafgaande aan de ontmoetingsmiddag, bij een bestuurslid thuis en zou dat niet mogelijk zijn, dan zijn de andere bestuursleden bereid hun deur wat vaker open te zetten. Behalve de gezamenlijke vergadering is er ook tussendoor regelmatig onderling contact om allerlei zaken te regelen. Ook gaan de bestuursleden bij toerbeurt naar de regiovergadering in Sprang-Capelle. Naast zakelijke afhandeling van allerlei zaken willen we ook op een gezellige manier met elkaar omgaan. Daarom worden onze eigen maandelijkse vergaderingen meestal afgesloten met een korte, gezellige nazit en één keer per jaar gaan we uit eten. (voor eigen rekening). Contacten onderling verlopen meestal via de mail dus bezit van een computer (en ermee kunnen werken) is wel noodzakelijk. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris Mich van Wasbeek of met één van de andere bestuursleden.

Wij raden u aan deze nieuwsbrief mee te nemen naar de vergadering. Dan heeft u de agenda en verdere informatie bij de hand.

PCOB-bijeenkomst donderdagmiddag 14 februari 2019 Op deze middag staat als eerste de Algemene Ledenvergadering gepland. We staan stil bij het overlijden van een aantal van onze leden en noemen hun namen. Vervolgens komen de cijfers en getallen aan bod en kijken we terug op alle activiteiten van het afgelopen jaar. Ook nemen we afscheid van onze voorzitter Erna Tekke. Na de pauze komt de heer Marinus van den Berg aan het woord. Middels een lezing zal hij dieper ingaan op de betekenis van namen. Zie toelichting hieronder. Al met al een druk programma. Het kan zijn dat het deze middag wat later wordt dan gebruikelijk. Lezing Marinus van den Berg: “ Namen ….” Je komt ze in allerhande verbanden tegen. Marinus van den Berg – de man van de mooie boeken en dichtbundels – zal ons die middag daar alles over vertellen.
7

“Namen noemen….” niet alleen na het overlijden, naar wie ben je genoemd, hoe word je graag genoemd, bijnamen, een goede naam hebben, namen met een betekenis, namen van mensen uit andere landen, namen van kleinkinderen, namen die verkleinen, namen die pesten, namen die niet meer genoemd worden, wie geen naam kreeg; teksten op geboortekaartjes met de naam…. Hij belooft ons ernst en humor af te wisselen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 14 februari naar De Beuk waar vanaf 13.45 uur koffie en thee klaarstaan. Matty Dekker-Kloosterman

Uit de bestuursvergadering

Op 7 januari kwam het bestuur weer bijeen. Diezelfde middag hebben Erna en Matty de nieuwjaarsreceptie van B&W van Oosterhout bezocht en de burgemeester de hand geschud. Ad bezocht de laatste vergadering van Vitaal Brabant en Elsbeth en Mich gaan naar de startbijeenkomst Onvergetelijk Speelgoed. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief van maart zult u de girokaart om uw contributie aantreffen. Er werd terloops gesproken over de ALV op 14 februari, de behandeling van de stukken vind plaats op onze volgende vergadering. Verder keken we even terug op onze kerstviering. Daarover kregen we veel positieve reacties, waarvoor dank. Matty memoreerde dat achter de organisatie ervan en van de ontmoetingsmiddagen veel werk schuil gaat. Het voorstel van de koffiedames om als proef de koffie/thee kannen op de tafels te zetten, zodat leden deze zelf kunnen inschenken werd geaccepteerd. We horen graag of u dat bevalt! Onze activiteiten worden goed bezocht, en de dames van Lief en leed leggen heel wat bezoekjes af. Wat dat betreft zijn we een levendige club! Irma van der Ent is druk met het actualiseren van onze landelijke website. Tevens komt er een link in naar de plaatselijke informatie. In de nieuwsbrief van maart komt een duidelijke instructie hoe het werkt. Tenslotte dachten we nog na over de werkverdeling na het afscheid van Erna Tekke. Daarvoor gaan we in een extra vergadering nog eens met elkaar brainstormen. Mich van Wasbeek, secretaris

8

De smikkelgroep van Josina Josina heeft weer een etentje geregeld. Deze keer gaat ze met haar eters naar de Jacobushoeve, Steenhovense baan 29 in Dorst. De datum hiervan is donderdag 28 februari en u wordt daar om 12.00 uur verwacht. Het menu start met een lekkere kop soep, gevolgd door iets heerlijks! Bij elkaar is het een volledige maaltijd. De kosten bedragen € 10,50 per persoon. Wilt u mee; dan graag opgeven vóór 18 februari bij Josina.

Basis training veiligheid voor leden van KBO/PCOB Heeft u kennis van of interesse in preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid in en om huis? Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen om uw veiligheid te vergroten? Wilt u deze informatie ook doorgeven aan andere mensen thuis? Bent u ouderenadviseur of heeft u ervaring in het afleggen van huisbezoeken? Meld u dan aan voor de basistraining op 21 februari 2019. Deze training wordt gegeven door KBO/PCOB in hun kantoor in Utrecht. De training duurt één dag van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan de cursus verbonden. Heeft u interesse? Vraag dan de uitgebreide informatie op bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Let op bij oneerlijke telefonische verkoop; Bron: de KBO/PCOB nieuwsbrief De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten met regelmaat voor agressieve telefonische verkoop. KBO-PCOB is blij met de waarschuwingen van de ACM en adviseert senioren: laat u niet in de luren leggen door verkooppraatjes. Veiligheidsadviseurs van KBOPCOB komen regelmatig dit soort praktijken tegen. Zij informeren senioren en trainen hen om weerbaarder te worden.

Onlangs waarschuwde de ACM voor het bedrijf Klussersteam. Klussersteam is een bedrijf dat consumenten telefonisch een abonnement op klussen en reparaties aan huis verkoopt. De ACM ontving via haar consumentenloket ConsuWijzer de afgelopen weken meldingen over het bedrijf. De ACM heeft sterke vermoedens dat Klussersteam zich niet houdt aan de regels die consumenten beschermen. Dit maakt dat de overeenkomsten die het bedrijf afsluit niet rechtsgeldig zijn en dat consumenten dus niet hoeven te betalen.
9

Onterechte vorderingen Klussersteam benadert consumenten telefonisch voor een abonnement op klussen en reparaties aan huis voor €325 per jaar. De regels schrijven voor dat Klussersteam het aanbod voor deze dienst schriftelijk moet bevestigen aan de consument. Pas als de consument de overeenkomst weer ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er sprake van een overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen en hoeft de consument niet te betalen.
Weerbaar worden De ACM ziet een flinke toename van het aantal meldingen over oneerlijke praktijken via telefonische verkoop van bedrijven die vergelijkbare verkooptechnieken erop na houden als Klussersteam. In dit kader heeft de ACM al eerder gewaarschuwd voor andere bedrijven. Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB spreken senioren regelmatig over dit soort praktijken. Zij informeren senioren en trainen hen om weerbaarder te worden.
Wat kunt u als consument doen? Consumenten die een rekening ontvangen zonder dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen op ConsuWijzer.nl lezen wat ze kunnen doen: ● Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. ● Laat het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke overeenkomst; een overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk ondertekend is. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Het is van toepassing wanneer het bedrijf op eigen initiatief de consument belt en een aanbod doet voor een dienst. ● Hang de telefoon op wanneer het bedrijf u blijft lastig vallen. Negeer brieven.

Ontmoetingsmiddagen Elke 2e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee. 14 februari “Namen….” door Marinus van den Berg 14 maart “Hoe houd ik mijn hersenen gezond?”
10

Rijbewijs aanvragen/ verlengen ?!!!! Start daarmee vroegtijdig. Diverse van onze leden hebben al moeten constateren dat het nieuwe rijbewijs te laat wordt toegekend. Het gevolg is dat je in die periode niet verzekerd en strafbaar bent. Je moet als je rijdt aantoonbaar in het bezit zijn van het rijbewijs. De achterstand bij het CBR kan tot zeker het einde van dit jaar duren is de verwachting.

Project Onvergetelijk speelgoed Dit project biedt interactieve rondleidingen voor mensen met Alzheimer (en andere vormen van dementie) en hun mantelzorgers in het Speelgoed en canavalsmuseum “Op stelten”. In een kleine groep kijk je op een actieve manier naar speelgoed. Wat zie je? Welk gevoel krijg je erbij? Waar doet het je aan denken? Je gaat hierover met elkaar in gesprek. Deze manier van ‘samen kijken’ heeft een bewezen positieve invloed op het zelfvertrouwen en de stemming van mensen met dementie en komt ook de relatie met hun mantelzorger ten goede. Bovendien biedt het museum een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen, waarbij samen gespeeld kan worden. Ons museum biedt maandelijks een ander thema binnen dit programma. De rondleidingen worden verzorgd door speciaal opgeleide museumvrijwilligers. De focus ligt niet op de ziekte maar op het beleven van een positieve en inspirerende ochtend. Voor de rondleidingen in het kader van dit project wordt speelgoed (rekwisieten) verzameld waarmee in het museumcafé gespeeld mag worden onder het genot van een kopje koffie/thee en cake. Denk aan bordspel, gezelschapsspel, sjoelbak, poppen, auto’s, treinen, mobaco, meccano e.d. Per keer kan een ander thema worden gekozen uit één van de 6 thema’s/zalen van het museum. Deze rondleidingen worden elke laatste vrijdagochtend van de maand gehouden, van 10.00 -12.00 uur. U dient zich aan te melden via info@speelgoedmuseum.nl onder vermelding van rondleidingen. De deelname aan deze rondleidingen is voor inwoners van de Gemeente Oosterhout gratis dankzij subsidie van deze gemeente.

11

Activiteiten

Nordic-walking We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij: Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout. Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Sjoelen / Rummikub Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gesjoeld. Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis. Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74. Klaverjassen De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a. Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 – 68 39 26. Leeskringen De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 4 februari bij Janie Zwemstra, De Braak 104 en leeskring 2 op 11 februari in de Beuk Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69. Fietsen Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan. Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Jeu de Boules Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93. Biljarten Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Inlichtingen: Wim Boekholt, tel.nr. 0162 – 45 83 71 Creatieve ochtend Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72. Lief en leed De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 – 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.
12

Voorzitter Erna Tekke-Hokke Hermelijnvlinder 57 4904 ZD Oosterhout tel. 45 98 13 Email: elp.tekke@ziggo.nl

Secretaris: Mich van Wasbeek Slijperijhof 24, 4902 DJ Oosterhout tel. 69 27 58 Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Vice-voorzitter Matty Dekker-Kloosterman Keiweg 60A 4901 JC Oosterhout tel. 42 26 97 Email: mattydekker@hotmail.com

Penningmeester Jacob van Nes Batelaar 18 4907 KJ Oosterhout tel. 45 95 26 Email: jvannes@casema.nl

Bankrekening: NL22RABO 013 95 80 719 t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Elsbeth Harmsen Marie Curiehof 34 4901 MJ Oosterhout tel. 74 23 30 Email: elsbethenjohn@hotmail.com

Ad Schiedon Bouwlingplein 77 4901 KZ Oosterhout tel. 43 25 22 Email: a.schiedon@ziggo.nl

Irma van der Ent Hertogenlaan 116 4902 AT Oosterhout tel. 74 00 09 Email: ivanderent@kpnmail.nl

  Contributie:     PCOB afd. Oosterhout    € 47,-- voor leefverbanders    € 30,-- voor alleengaanden     Opzeggingen van het lidmaat-    schap dienen uiterlijk    30 november bij onze    secretaris binnen te zijn 


  Lay-out nieuwsbrief:     Erna Tekke     Mich van Wasbeek        

13